Titular de la Seu electrònica

L'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic defineix la Seu electrònica com aquella adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seves competències.

A través d'aquesta Seu la ciutadania i les empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació i realitzar les seves gestions amb aquesta Administració.

L'adreça oficial d'aquesta Seu electrònica està disponible en l'adreça d'Internet: https://seuelectronica.marratxi.es/

Titularitat

La titularitat d'aquesta Seu Electrònica correspon a:

NOM: Ajuntament de Marratxí
Direcció: Camí de N'Olesa, 66
CP i Localitat: 07141 Sa Cabaneta, Illes Balears

Aquesta administració és responsable, en la gestió i administració d'aquesta Seu electrònica, de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través d'aquesta.