Actuaciones administrativas automatizadas

A continuació s'indica la llista d'actuacions administratives automatitzades vinculades als serveis, procediments i tràmits que es realitzin, segons artícul 11 de RD 203/2021.

Per a registre electrónic:

Justificant de presentació electrónica amb aportaci de documentació de sol·licituds.

Justificant de subscripció electrónica al servei de notificacion electrónica.

Per notificacions posades a disposició a Seu Electrónica:

Avís d'acceptació, rebuig o expiració electrónica de la notificació

Per a publicacions als taulers electrónics:

Certificat d'inici de vigència d'una publicació

Certificat de fi de vigència d'una publicació

Per consulta de dades padronals

Certificat d'empadronament

Certificat de viatge