Sol·licitud genèrica

Sol·licitud genèrica

Per a presentar documents PDF signats electrònicament s'han d'adjuntar comprimits en un arxiu .ZIP

Mitjançant aquest servei es permet la presentació per mitjans telemàtics de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a l'Ajuntament de Marratxí, expedint els corresponents rebuts justificatius de presentació en el Registre General. El registre d'entrada es derivarà a les unitats tramitadores destinatàries de la sol·licitud per mitjans electrònics. Es necessari aportar la documentació necessària per a la tramitació del procediment objecte de la sol·licitud. La informació sobre la documentació a adjuntar podrà ser consultada a l'àrea corresponent per telèfon o correu electrònic.

Qualsevol persona legitimada en funció de l'objecte de la sol·licitud i que disposi de certificat electrònic reconegut.

El que correspongui en funció de la normativa vigent aplicable al procediment administratiu objecte de la sol·licitud.

Registre Electrònic disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Marratxí

El que correspongui en funció de la matèria objecte de la sol·licitud.

El que correspongui en funció de la normativa vigent aplicable al procediment administratiu objecte de la sol·licitud.

No procedeix
Recurs de reposició davant l'Ajuntament i/o contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, segons els que es preveu a la Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i la Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa; sense perjudici d'aquells altres de caràcter especial, sectorial o extraordinari que es puguin presentar en el seu cas d'acord amb la normativa vigent.
 

Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i la normativa municipal i sectorial que resulti d'aplicació.

Documentació
- Documents annexes (per a documents PDF amb signatures electròniques enviar comprimit en un .ZIP)