Sol·licitud genèrica
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Mitjançant aquest servei es permet la presentació per mitjans telemàtics de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a l'Ajuntament de Marratxí, expedint els corresponents rebuts justificatius de presentació en el Registre General. El registre d'entrada es derivarà a les unitats tramitadores destinatàries de la sol·licitud per mitjans electrònics. Es necessari aportar la documentació necessària per a la tramitació del procediment objecte de la sol·licitud. La informació sobre la documentació a adjuntar podrà ser consultada a l'àrea corresponent per telèfon o correu electrònic.

Qui ho pot Presentar: Qualsevol persona legitimada en funció de l'objecte de la sol·licitud i que disposi de certificat electrònic reconegut.
Terminis de Presentació:

El que correspongui en funció de la normativa vigent aplicable al procediment administratiu objecte de la sol·licitud.

Presentació:

Registre Electrònic disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Marratxí

Òrgan Gestor:

El que correspongui en funció de la matèria objecte de la sol·licitud.

Termini de resolució:

El que correspongui en funció de la normativa vigent aplicable al procediment administratiu objecte de la sol·licitud.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos:
Recurs de reposició davant l'Ajuntament i/o contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, segons els que es preveu a la Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i la Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa; sense perjudici d'aquells altres de caràcter especial, sectorial o extraordinari que es puguin presentar en el seu cas d'acord amb la normativa vigent.
 
Normativa bàsica:

Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i la normativa municipal i sectorial que resulti d'aplicació.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentació
- Documents annexes