Processos selectius per consolidació de l'ocupació - concurs excepcional personal laboral
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Convocatòria concurs excepcional processos d'estabilització de l'ocupació temporal pel personal laboral derivats de la Llei 20/2021
Qui ho pot Presentar: Persones físiques
Terminis de Presentació: 08/03/2023 00:00:00 - 05/04/2023 00:00:00
Vint (20) dies hàbils comptadors de l'endemà de la publicació de l'anunci de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Presentació: Exclusivament per via telemàtica a través de la Seu electrònica
Òrgan Gestor: Recursos Humans
Termini de resolució: Fins a la data de 31 de desembre de 2024
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos: Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu
Normativa bàsica: Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat; Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Bases específiques de cada una de les convocatòries de concurs excepcional aprovades a l'empara de la Llei 20/2021
Pagament de taxes: Les recollides a les bases específiques de cada una de les
convocatòries de concurs excepcional aprovades a l'empara de la Llei 20/2021. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte de l'Ajuntament de Marratxí ES68 2100 0677 0902 0010 3028 i al concepte de la transferència s'indicarà "NOM I LLINATGES + CONCURS LABORALS CATEGORIA I SUBGRUP" (per exemple: "TONI SERRANO SÁNCHEZ CONCURS LABORALS OFICIAL ELECTRICISTA C2" o "JOAN AMENGUAL BIBILONI CONCURS LABORALS TREBALLADOR SOCIAL A2")
Documentació relacionada:
Autobarem - Concurs Personal Laboral

Autobaremo - Concurso Personal Laboral

Intruccions - Concurs Personal Laboral

Nota aclaratòria CSV - Nota aclaratoria CSV

Solicitud - Concurso Personal Laboral

Sol·licitud - Concurs Personal Laboral

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentació
- Sol·licitud
- Autobarem
- Acreditació pagament taxes